DOCOMOTION

DOCOMOTION

מסמכים אדריכלים

תוכניות קומה+מחסנים- בניין A

להורדה >>

תוכניות קומה+מחסנים – בניין B

להורדה >>

תוכניות קומה+מחסנים- בניין C

להורדה >>

תוכנית חניות – כל הבניינים

להורדה >>

מסמכים משפטים

חוזה – מאושר

להורדה >>

ג׳4 חתום ומואשר

להורדה >>

אישור זכויות

להורדה >>

מפרט טכני – דירת 5 חד׳ – מאושר

להורדה >>

מפרט טכני – דירת 4 חד׳ – מאושר

להורדה >>

מפרט טכני – דירת 3 חד׳ – מאושר

להורדה >>

ייפויי כוח נטוריוני

להורדה >>

ייפויי כוח נטוריוני – זוכים – בחירת דירה

להורדה >>

ייפוי כוח – זוכה – בחירת דירה

להורדה >>

החלטת ועדה – בראל

להורדה >>

היתר חפירה

להורדה >>

הנחיות לרוכשים- משכנתא

להורדה >>

כתב הוראה בלתי חוזרת לפוליסת ביטוח

להורדה >>

מכתב הבהרה בעניין מספר חלקה

להורדה >>

היתר בנייה

להורדה >>